Подавана информация в КФН и БФБ

„БГ АГРО” АД е публично дружество и се търгува на Българска фондова борса, неофициален пазар, сегмент „А”. Съгласно закона за публичното предлагане на ценни книжа, Дружеството разкрива пред Комисията за финансов надзор, БФБ – София АД и обществеността регулирана и друга информация чрез системата Х3news – http://www.x3news.com, интернет портал, предлаган от „Българска Фондова Борса – София” АД чрез дъщерното й дружество „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД с ЕИК 131455253. Регулираната информация включва годишни, шестмесечни и тримесечни финансови отчети, включително и на консолидирана база в сроковете, определени съгласно закона.

Документ Вх.№ КФН Вх.№ БФБ
Представяне на покана за свикване на ОС на акционерите и материали за ОС – 20.06.2024г. РГ-05-1428-16/10.05.2024г. 2907/10.05.2024г.
Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. РГ-05-1428-14/29.04.2024г. 2614/29.04.2024г.
Годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г. РГ-05-1428-11/29.03.2024 1791/29.03.2024г.
Уведомление относно взето Решение за отстраняване на допусната техническа грешка в ПРОТОКОЛ от 24.11.2023г. от заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БГ АГРО“ АД РГ-05-1428-10/28.03.2024г. 1679/28.03.2024г.
Уведомление за преобразуване чрез вливане на преобразуващите се дружества „АГРОСМАРТ БГ” ЕООД и „НОРДЛЕНД” EООД в приемащото дружество „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО” АД РГ-05-1428/25.03.2024г 1481/25.03.2024Г.
Уведомление за заявени за вписване в ТРРЮЛНЦ обстоятелства по партида на дружества „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, „НОРДЛЕНД“ ЕООД и „АГРОСМАРТ БГ“ ЕООД РГ-05-1428-7/07.03.2024г. 1236/07.03.2024г.
Уведомление за вписана в ТРРЮЛНЦ продажба на дяловете от капитала на „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ” ЕООД РГ-05-1428-5/05.02,2024 731/05.02.2024
Уведомление за продажба на дружествени дялове на „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е БГ АГРО АД РГ-05-1428-3/31.01.2024 639/31.01.2024
Уведомление за придобити дружествени дялове на „НОРДЛЕНД“ ЕООД от „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД 128/16.01.2024
Уведомление за придобити дружествени дялове и съответните дялове от капитала на Нордленд ЕООД от Бг Агро Земеделска Компания ЕООД SR-102959/19.01.2024
Уведомление за взето решение за придобиване от „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД на дружествени дялове на „НОРДЛЕНД“ ЕООД 73/08.01.2024
Уведомление за избор и възлагане на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2023 г 10-05-5094 6859/24.11.2023
Уведомление за нов управител управител на „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО“ АД 10-05-4961 6621/09.11.2023
Публикация на покана за свикване на ОС на акционерите за 2023г. 10-05-1988 2700/12.05.2023
Годишен индивидуален финансов отчет за 2022г. 10-05-PD-160 1555/29.03.2023
Уведомление за откриване на клон на дружество „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД 10-05-5038 6828/04.11.2022
Вътрешна информация по чл. 17, § 1, вр. чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета 10-05-4383 6066/30.09.2022
Уведомление за назначен нов директор за връзки с инвеститорите – Венина Красимирова Костова 312/01.08.2022г. 5160/01.08.2022г.
Публикация на покана за свикване на ОС на акционерите за 2022г. 10-05-1978 2854/10.05.2022г.
Уведомление за придобиване на дружествени дялове на „АБРИТУС БГ“ ЕООД от „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО“ АД 10-05-1553 2262/26.04.2022г.
Уведомление за освобождаване на Даниел Ненков от длъжност като член на СД на БГ Агро АД 10-05-5014 5933/27.09.2021г.
Уведомление относно еднолично представителство на БГ Агро АД 10-05-5017 5938/27.09.2021г.
Публикация на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите – 27.09.2021г. 10-05-4615 5375/24.08.2021г.
Уведомление за промяна на управителя на БГ Агро Търговска компания ЕООД 10-05-4552 5283/16.08.2021г.
Представяне на покана за свикване на извънредно ОСА и материали за събранието – 27.09.2021г. 10-05-4551 5282/16.08.2021г.
Публикация на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите – 30.06.2021г. 10-05-2912 3240/28.05.2021г.
Уведомление за нови членове на Одитния комитет на БГ Агро АД 10-05-4907 5701/29.09.2020г.
Уведомление за нова политика на възнагражденията на СД на БГ Агро АД 10-05-4903 5697/29.09.2020г.
Публикация на покана за свикване на ОС на акционерите за 2020г. 10-05-4298 5010/27.08.2020г.
Уведомление за промяна на седалище и адрес на управление на БГ Агро Земеделска компания ЕООД 10-05-2504 2899/01.06.2020
Уведомление за избор на нов управител на БГ Агро Плодова компания ЕООД-клон Шумен 10-05-2000 2328/30.04.2020
Уведомление за удължаване на срокове за оповестяване на отчети на БГ Агро АД 10-05-1960 2287/29.04.2020
Уведомление за нов управител на БГ Агро Плодова компания ЕООД 10-05-1708 2019/14.04.2020
Уведомление за удължаване на сроковете за оповестяване на отчети на БГ Агро АД 10-05-1404 1685/30.03.2020
Уведомление за преобразуване чрез вливане на Бг Агро-2 ЕООД в БГ Агро Търговска Компания ЕООД 10-05-1254 1462/20.03.2020
Уведомление за предстоящи организационни промени – вливане на Бг Агро-2 ЕООД в БГ Агро Търговска Компания ЕООД 10-05-559 608/30.01.2020
Уведомление за придобиване на на дружествени дялове от капитала на Бг Агро-2 ЕООД от БГ Агро Търговска Компания ЕООД 10-05-159 180/15.01.2020
Уведомление за преобразуване чрез вливане на преобразуващите се дружества „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО И ИНВЕСТИЦИИ” ЕООД и „БГ АГРО ОРГАНИК” ЕООД, в приемащото дружество „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО” АД 10-05-6105 6888/02.12.2019
Уведомление за промяна на предмета на дейност на „Канопус Процесинг” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО” АД 10-05-5877 6636/21.11.2019
Уведомление за заличаване на Диян Костадинов Атанасов като управител на „БГ Агро Търговска Компания” ЕООД и избор на Даниел Илиев Ненков за управител на „БГ Агро Търговска Компания ” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО” АД 10-05-5087 5704/03.10.2019
Уведомление за преобразуване чрез вливане на преобразуващите се дружества „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД и „БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” EООД в приемащото дружество „БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО” АД 10-05-5024 5591/25.09.2019
Уведомление за преобразуване чрез вливане на преобразуващите се дружества „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД и „БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” EООД в приемащото дружество „БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО” АД 10-05-4953 5461/13.09.2019
Уведомление за паричен дивидент ОСА 28.06.2019г. 10-05-3646 3930/28.06.2019
Протокол от Общо събрание на акционерите от 28.06.2019г. 10-05-3644 3928/28.06.2019
Включване на допълнителен въпрос в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БГ Агро” АД 28.06.2019г. 10-05-3282 3397/07.06.2019
Уведомление за промяна на управителите на „БГ АГРО-ОРГАНИК“ ЕООД, чийто едноличен едноличен собственик на капитала е “БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД– „БГ АГРО” АД 10-05-3217 3329/03.06.2019
Публикация на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите на 28.06.2019г. 10-05-2712 2768/16.05.2019г.
Уведомление за промяна на управителите на “БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, чийто едноличен едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО” АД. 10-05-2540 2566/07.05.2019
Уведомление за промяна на адреса на управление на АгроСмарт БГ“ ЕООД чийто едноличен собственик на капитала е“БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, чийто едноличен едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО” АД. 10-05-2534 2560/07.05. 2019
Уведомление за заличаване на Петьо Красимиров Стоянов като управител на „Канопус Процесинг” ЕООД и избор на Станка Иванова Унджиева за управител на „Канопус Процесинг” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО” АД 10-05-1894 1946/19.04.2019
Уведомление за преобразуване чрез вливане на преобразуващите се дружества „БГ АГРО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” ЕООД „АГРИКАЛЧЪР” ЕООД, „АГРОЕЪР” ЕООД „АГРОТИЛ“ ЕООД в приемащото дружество „АГРОСМАРТ БГ” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е “БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, и „БГ АГРО” АД в качеството му на орган, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на последното. 10-05-1431 1516/29.03.2019
Уведомление за избор на нов член на Одитния Комитет на „БГ АГРО” АД 10-05-792 812/15.02.2019
Уведомление за придобиване на дялове на АГРОСМАРТ БГ ЕООД от БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е БГ АГРО АД 10-05-170 182/17.01.2019г.
Публикация на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите – 15.02.2019г. 10-05-70 90/09.01.2019г.
Представяне на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 15.02.2019г. 10-05-10 18/02.01.2019г.