Новини

юни 20, 2024
Общо събрание на акционерите – 20.06.2024г.

На 20.06.2024 г. от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, на ул. „Генерал Колев” № 12, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на БГ Агро АД.

юни 3, 2024
Консолидиран финансов отчет за I-во тримесечие на 2024г.

На 30.05.2024 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2024 година.

май 13, 2024
Покана за Общо събрание на акционерите – 20.06.2024г.

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД с решение от 10 май 2024г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 20 юни 2024 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC, с уникален идентификационен код на събитието BGAG20062024R по емисия акции с ISIN BG1100151072, в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, при обявен в поканата дневен ред и проекти за решения.
Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук: https://www.bgagro.bg/obshti-sabrania/

април 29, 2024
Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г.

На 29.04.2024г. БГ АГРО АД представи пред информационната медия X3News и пред КФН Годишен консолидиран финансов отчет за 2023г.

април 24, 2024
Финансов отчет за I-во тримесечие на 2024г.

На 23.04.2024 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2024 година.

март 29, 2024
Годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г.

БГ АГРО АД представи на 29.03.2024г. пред информационната медия X3News и пред КФН Годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г.

март 28, 2024
Уведомление относно взето Решение за отстраняване на допусната техническа грешка в ПРОТОКОЛ от 24.11.2023г. от заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БГ АГРО“ АД

Във връзка с предходно Уведомление за избор и възлагане извършването на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2023г. с вх. № 6859/24.11.2023г. на БФБ-София и вх. № 10-05-5094/24.11.2023г., Ви уведомяваме, че СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, на свое заседание, проведено на 24.11.2023г., в 17:00 часа, е взел Решение за отстраняване на допусната техническа грешка в ПРОТОКОЛ от 24.11.2023г. от заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД.
На основание гореописаното решение, навсякъде, където е посочено само името Жечка Димитрова Симеонова, да се има предвид и да се чете „ГЕТИ ОДИТ“ 99 ООД, рег. № 137, с отговорен одитор за ангажимента Жечка Димитрова Симеонова – регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с рег. № 0249.

март 25, 2024
Уведомление за преобразуване чрез вливане на преобразуващите се дружества „АГРОСМАРТ БГ” ЕООД и „НОРДЛЕНД” EООД в приемащото дружество „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО” АД

С настоящото, уведомяваме Регулаторните органи и Обществеността за следното:

На 22.03.2024г. в Търговския регистър при АВ е вписана следната промяна по партида на дружество „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, ЕИК: 103609000, със седалище и адрес на управление: гр. Вълчи дол, ул. Драгоман № 4, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО“ АД, а именно: преобразуване чрез вливане на преобразуващите се дружества „НОРДЛЕНД“ ЕООД и „АГРОСМАРТ БГ“ ЕООД в приемащото дружество „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД.
По описания начин приемащото дружество „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД става универсален правоприемник на преобразуващите се дружествa „АГРОСМАРТ БГ” ЕООД и „НОРДЛЕНД” EООД и придобива всички техни активи и пасиви.
Преобразуващите се дружества „АГРОСМАРТ БГ” ЕООД и „НОРДЛЕНД” EООД са прекратени без ликвидация, считано от 22.03.2024г.

Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВАТА в Търговския регистър с рег. № 20240322103851.

март 7, 2024
Уведомление за заявени за вписване в ТРРЮЛНЦ обстоятелства по партида на дружества от групата на БГ АГРО АД

С настоящото уведомяваме Обществеността за следното:

На 06.03.2024г. в ТРРЮЛНЦ по партида на дружествата „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, ЕИК: 103609000, със седалище и адрес на управление: гр. Вълчи дол, ул. Драгоман № 4, „АГРОСМАРТ БГ“ ЕООД, ЕИК: 201081726, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, ж.к. Приморски парк 536 № 221, Център за съвременно изкуство, ет. 3, ап. 8 и „НОРДЛЕНД“ ЕООД, ЕИК: 205649425, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Граф Игнатиев № 17, офис № 5, е депозирано заявление с рег. № 20240306173855 за вписване на преобразуване на „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД (ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО), съгласно условията на Договор за преобразуване чрез вливане, сключен между „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, „НОРДЛЕНД“ ЕООД и „АГРОСМАРТ БГ“ ЕООД на 15.01.2024г., по силата на който ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА „НОРДЛЕНД“ ЕООД и „АГРОСМАРТ БГ“ ЕООД ще се влеят в едноличния си собственик на капитала – „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД и ще се прекратят без ликвидация.

февруари 29, 2024
Консолидиран финансов отчет за IV-то тримесечие на 2023 г.

На 29.02.2024г. БГ АГРО АД представи пред информационната медия X3News и пред КФН консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2023г.

февруари 5, 2024
Уведомление за откриване на клон на дружество „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД

На 28.10.2022г. Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД прие РЕШЕНИЕ за учредяване на клон на дружество „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 103173396, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, с наименование „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД-КЛОН ГР. СОФИЯ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София, ул. Червена Стена № 7-9, ет. 8, ап. А21 и с предмет на дейност: КОНСУЛТАНСКА И ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ; ИНФОРМАЦИОННА, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; МАРКЕТИНГОВА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИЗЪМ СЛЕД ЛИЦЕНЗ; СТРОИТЕЛНА, РЕМОНТНА, МОНТАЖНА, СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ СЛЕД ЛИЦЕНЗ; КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; УСЛУГИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, с Управител ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ.

февруари 5, 2024
Уведомление за вписана в ТРРЮЛНЦ продажба на дяловете от капитала на „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ” ЕООД

С настоящото уведомяваме Обществеността, че на 05.02.2024г. в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по партида на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ” ЕООД, вписано в ТРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 103801844, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, е вписана продажба на дяловете от капитала на „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ” ЕООД, извършена по реда на чл. 129, ал. 2 от ТЗ, и заявена за вписване на 30.01.2024г. по партида на дружеството. По описания начин понастоящем едноличен собственик на капитала на „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ“ ЕООД, с ЕИК 103801844, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, е ЙОАН ЗДРАВКОВ ГАЙДАРОВ. Вписването е извършено по партида на дружество „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ“ ЕООД в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под рег. № 20240205095253.

януари 31, 2024
Уведомление за продажба на дружествени дялове на „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ” ЕООД

С настоящото уведомяваме Обществеността за следното:

На 29.01.2024г., СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БГ АГРО“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, вписано в ТР и РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 148111353, в качеството му на орган, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ” ЕООД, вписано в ТР и РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 103801844, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, взе решение да се разпореди, чрез сключване на окончателен договор за продажба, по реда на чл. 129, ал. 2 от ТЗ, на всички притежавани дружествени дялове и съответните дялове от капитала на „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ” ЕООД, а именно: 50 /петдесет/ дружествени дяла с номинална стойност 100 /сто/ лева на всеки дял, с обща номинална стойност в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, при продажна цена в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева, с купувач ЙОАН ЗДРАВКОВ ГАЙДАРОВ.
Продажбата на дяловете от капитала на „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ” ЕООД, извършена по реда на чл. 129, ал. 2 от ТЗ, е заявена за вписване на 30.01.2024г. по партида на „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ” ЕООД в Търговския регистър и РЮЛНЦ под рег. № 20240130181823.

януари 30, 2024
Финансов отчет за IV-то тримесечие на 2023г.

БГ АГРО АД представи на 29.01.2024г., съответно на 30.01.2024г. пред информационната медия X3News и пред КФН индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2023г.

януари 29, 2024
Уведомление за предстоящо придобиване от БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ЕООД на дружествени дялове на НОРДЛЕНД ЕООД

С настоящото уведомяваме Обществеността за следното:

На 08.01.2024г., Съветът на Директорите на „БГ АГРО“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 12, пререгистрирано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 148111353, в качеството му на орган, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Вълчи дол, ул. „Драгоман” № 4, пререгистрирано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 103609000, взе решение „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД да придобие чрез договор за покупко-продажба по реда на чл. 129, ал. 2. от Търговския закон всички дружествени дялове и съответните дялове от капитала на „НОРДЛЕНД “ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, Община Варна, ул. „Граф Игнатиев” № 17, офис № 5, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 205649425, а именно: 100 (сто) дяла по 1 /един/ лев всеки, при продажна цена в размер на 100 лева, чрез сключване на окончателен договор за продажба по реда на чл. 129 от ТЗ.

януари 16, 2024
Уведомление за придобиване на дружествени дялове на „НОРДЛЕНД“ ЕООД от „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД

С настоящото уведомяваме Обществеността за следното:
На 15.01.2024г. в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията е вписано следното обстоятелство:
„БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 103609000, със седалище и адрес на управление гр. Вълчи дол, ул. „Драгоман” № 4, представлявано от Управителя Недко Генчев Малчев, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО“ АД, по силата на Договор за покупко-продажба, сключен по реда на чл. 129, ал. 2. от Търговския закон, е придобило всички дружествени дялове и съответните дялове от капитала на „НОРДЛЕНД“ ЕООД, вписано в ТР и РЮЛНЦ с ЕИК 205649425, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, община Варна, ул. „Граф Игнатиев” № 17, офис № 5, а именно: 100 (сто) дяла по 1 (един) лев всеки, при продажна цена в размер на 100 лева.
По силата на извършената сделка и вписването й в ТРРЮЛНЦ „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО“ АД, е едноличен собственик на капитала на „НОРДЛЕНД“ ЕООД, вписано в ТР и РЮЛНЦ с ЕИК 205649425, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, община Варна, ул. „Граф Игнатиев” № 17, офис № 5.
Приет е нов учредителен акт на дружество „НОРДЛЕНД“ ЕООД, с ЕИК 205649425.

Гореописаните промени са вписани по партида на „НОРДЛЕНД“ ЕООД, с ЕИК 205649425, в ТР И РЮЛНЦ при Агенция по вписванията с рег. № 20240115100206.

декември 1, 2023
Уведомление за избор на одитор

С Решение, взето на проведено заседание на 24.11.2023г. на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, е възложено на Жечка Димитрова Симеонова – регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с рег. № 0249 да извърши самостоятелно одита на финансовите отчети на „БГ АГРО” АД за 2023 г.

ноември 13, 2023
Уведомление за промяна на Управителя на „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ“ ЕООД

С настоящото уведомяваме регулаторните органи и обществеността, че на на 08.11.2023 г. в Търговския регистър и РЮЛНЦ е вписана следната промяна:

МАЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА е освободена и заличена като управител на „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО“ АД.
Занапред „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ“ ЕООД ще се представлява от новоизбрания управител – ЦВЕТЕЛИНА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА.

Промяната е вписана по партидата на дружество „АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ“ ЕООД в ТРРЮЛНЦ с рег.№ 20231108114125.

октомври 30, 2023
Финансов отчет за III-то тримесечие на 2023г.

На 27.10.2023 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2023г.

август 30, 2023
Консолидиран финансов отчет за II-ро тримесечие на 2023 г.

На 29.08.2023г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2023г.

юли 28, 2023
Финансов отчет за II-ро тримесечие на 2023г.

На 28.07.2023 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2023.

юни 26, 2023
Общо събрание на акционерите -23.06.2023г.

На 23.06.2023 г. от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на БГ Агро АД.

май 30, 2023
Консолидиран финансов отчет за I-во тримесечие на 2023 г.

На 30.05.2023г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2023г.

май 12, 2023
Публикация на покана за свикване на общо събрание на акционерите на 23.06.2023г.

БГ АГРО АД представи публикация на поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23-06-2023г. от 10:00 часа местно време в офиса на БГ АГРО АД, в гр. Варна, ул. Генерал Колев № 12, при обявен дневен ред.
Публикацията на поканата е извършена в ТРРЮЛНЦ на 12.05.2023г. съгласно вписване от длъжностно лице при Агенция по вписвания с номер 20230512133745.

май 5, 2023
Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на 23.06.2023 г

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД с решение от 05 май 2023г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 23 юни 2023 г. от 10:00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, на ул. „Генерал Колев” № 12. Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук: https://www.bgagro.bg/obshto-sabranie-2023-1/

май 2, 2023
Годишен консолидиран финансов отчет за 2022г.

На 02.05.2023г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2022 г.

април 28, 2023
Финансов отчет за I-во тримесечие на 2023г.

На 29.03.2023 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News Финансов отчет за дейността на дружеството за първо тримесечие на 2023г.

март 30, 2023
Годишен финансов отчет за 2022 г.

На 29.03.2022г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2022 г.

февруари 28, 2023
Консолидиран финансов отчет за IV-то тримесечие на 2022г.

На 28.02.2023г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022г.

февруари 1, 2023
Финансов отчет за IV-то тримесечие на 2022 г.

На 30.01.2023г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022г.

ноември 28, 2022
Консолидиран финансов отчет за III-то тримесечие на 2022 г.

На 28.11.2022г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2022г.

ноември 28, 2022
Инвестиционно намерение за резервоар за петролни продукти

Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, БГ Агро Земеделска Компания ЕООД с адрес гр.Вълчи дол, ул.Драгоман № 4 обявява следното инвестиционно намерение:

„Монтаж на резервоар за модулна станция за петролни продукти за надземен монтаж с вместимост 10 куб.м. и колонка за зареждане на дизелово гориво“ в ПИ 12574.501.96 по КККР на гр.Вълчи дол с адрес ул. Драгоман № 4.

Резервоарът ще се ползва за собствени нужди от Възложителя.

ноември 1, 2022
Финансов отчет за III-то тримесечие на 2022г.

На 28.10.2022 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  финансов отчет за трето тримесечие на 2022г.

септември 29, 2022
Инвестиционно намерение за изработване на ПУП-ПРЗ

Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, БГ Агро Търговска Компания ЕООД с адрес гр.Варна, ул.Ген.Колев № 12 обявява следното инвестиционно намерение:

„Изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатор 72709.44.10 в землището на с.Тополи, местност „Какракуш Тепе“ с цел промяна на предназначението на земеделската територия с начин на трайно ползване „Нива“ и отреждането й „ За производствена и складова дейност“.

август 31, 2022
Консолидиран финансов отчет за II-ро тримесечие на 2022 г.

На 29.08.2022г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2022г.

август 23, 2022
Инвестиционно намерение – изработване на ПУП-ПЗ

Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, БГ Агро Земеделска Компания ЕООД с адрес гр.Вълчи дол, ул.Драгоман  № 4 обявява следното инвестиционно намерение:

Задание за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 12574.5.143 в землището на гр.Вълчи дол, местност Средни Боища с цел промяна на предназначението на земеделската територия с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“ и отреждането й „За производствена и складова дейност“.

август 2, 2022
Уведомление за нов директор за връзки с инвеститорите – Венина Красимирова Костова

„БГ АГРО“ АД, в качеството на публично дружество ви уведомява, че считано от 01.08.2022г. „БГ АГРО“ АД има нов изпълняващ длъжността Директор за връзки с инвеститорите в лицето на Венина Красимирова Костова, като от същата дата Теодора Ивова Петкова вече не изпълнява горепосочената длъжност. Посочените телефон и имейл за контакт с досегашния Директор за връзки с инвеститорите представат да бъдат активни.

Данни за контакт на Директора за връзки с инвеститорите:

Венина Красимирова Костова

адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул.Генерал Колев 12

телефони: +359 52 601656, +359 888 737 002

email: vkostova@bgagro.bg

юли 25, 2022
Финансов отчет за II-ро тримесечие на 2022г.

На 26.07.2022 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  финансов отчет за второ тримесечие на 2022.

юли 1, 2022
Обява за инвестиционно намерение – Съхранение на пакетирани торове

Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, БГ Агро Търговска Компания ЕООД с адрес гр.Варна, ул. Генерал Колев  № 12 обявява следното инвестиционно намерение:

Съхранение на пакетирани торове в собствен имот, представляващ склад с три клетки с идентификатори 58222.496.53.3, 58222.496.53.4 и 58222.496.53.5, находящ се в УПИ 58222.496.53 с адрес гр. Велики Преслав, ул. Индустриална зона

юни 10, 2022
Общо събрание на акционерите -10.06.2022г.

На 10.06.2022 г. от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на БГ Агро АД.

май 31, 2022
Консолидиран Финансов отчет за I-во тримесечие на 2022г.

На 26.05.2022 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2022.

май 27, 2022
Обявява за изменение и разширение на одобрено инвестиционно намерение с изх. № И-3527/22.11.2019 г.

Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Абритус БГ ЕООД с адрес гр. Варна, ул. Генерал Колев № 12 обявява следното изменение и разширение на одобрено инвестиционно намерение с изх. № И-3527/22.11.2019 г. :

„Складова база за съхранение на зърнени култури, състояща се от 4 бр. силози, две приемни шахти, елеваторна кула, почистваща машина, силоз готова продукция, плоски складове за съхранение на зърнени култури, плоски складове за съхранение на торове, склад за съхранение на препарати и опаковки, автокантар, автомивка, административна сграда с лаборатория, автоработилница, ведомствена модулна преместваема бензиностанция 20 м3 – дизелово гориво и трафопост – БКТП, находящи се в ПИ с ид. 17066.20.15 по КК на с. Гороцвет, местност „Яламук“, община Лозница, област Разград“

май 3, 2022
Покана за Общо събрание на акционерите – 10.06.2022 г

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД с решение от 03 май 2022г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 10 юни 2022 г. от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12. Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук: https://www.bgagro.bg/obshto-sabranie-2022-1/

април 29, 2022
Годишен консолидиран финансов отчет за 2021г.

На 29.04.2022 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2021 г.

април 28, 2022
Финансов отчет за I-во тримесечие на 2022г.

На 28.04.2022 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  финансов отчет за първото тримесечие на 2022.

април 28, 2022
Уведомление за придобиване на дружествени дялове на „АБРИТУС БГ“ ЕООД от „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО“ АД

С настоящото уведомяваме регулаторните органи и обществеността за следното:

На 21.04.2022г. в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията е вписано следното обстоятелство:

„БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 103173396, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, представлявано от Управителя Ивайло Ненко Ненков , чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО“ АД,  по силата на Договор, сключен на основание чл. 129, ал. 2 от ТР, е придобило всички дружествени дялове и съответните  дялове от капитала на „АБРИТУС БГ“ ЕООД,  вписано в Търговския регистър и ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 206879685, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12,  в размер на 146 100 лв. (сто четиридесет и шест хиляди и сто лева) – 146 100 (сто четиридесет и шест хиляди и сто) дяла с номинална стойност 1 (един) лев на всеки дял при обща продажна цена в размер на 146 100 лв. (сто четиридесет и шест хиляди и сто лева).

По силата на извършеното вписване, „БГ АГРО ТЪРГОВСКА  КОМПАНИЯ” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО“ АД, е едноличен собственик на капитала на „АБРИТУС БГ“ ЕООД,  вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 206879685, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12.

Приет е нов учредителен акт на дружество „АБРИТУС БГ“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 206879685.

Гореописаните промени са вписани по партида на „АБРИТУС БГ“ ЕООД в ТРРЮЛНЦ при  Агенция по вписванията с рег. № 20220421175217.

 

 

март 31, 2022
Годишен финансов отчет за 2021г.

На 29.03.2021 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2021 г.

февруари 28, 2022
Консолидиран Финансов отчет за IV-то тримесечие на 2021г.

На 28.02.2022 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021

януари 28, 2022
Финансов отчет за IV-то тримесечие на 2021г.

На 28.01.2022 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021

ноември 29, 2021
Консолидиран финансов отчет за III-то тримесечие на 2021г.

На 26.11.2021 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г.

октомври 27, 2021
Финансов отчет за III-то тримесечие на 2021г.

На 26.10.2021 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г.

октомври 5, 2021
Уведомление на основание: чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК

На основание чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК и в срок, Ви уведомявам относно следното:

На 05.10.2021 г. под № 20211005102233 беше вписан в Търговския регистър воден при Агенция по вписванията протокол от извънредно събрание на акционерите, проведено на 27.09.2021 г., на което беше взето решение за освобождаване на Даниел Илиев Ненков от длъжност като член на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД и решение за избор на Ивайло Ненко Ненков като член на „БГ АГРО” АД.

септември 27, 2021
Уведомление за избор на нов член на съвета на директорите на БГ Агро АД

На проведеното на 27.09.2021 г.извънредно събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД беше взето решение за освобождаване на Даниел Илиев Ненков от длъжност като член на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД и решение за избор на Ивайло Ненко Ненков с професионална квалификация «бакалавър на изкуствата  по международен бизнес»  с мандат три години от датата на избора. като член на „БГ АГРО” АД.

септември 27, 2021
Уведомление относно представителството на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД.

Съгласно Решение на ОСА на „БГ АГРО“АД от 27.09.2021 г. Даниел Илиев Ненков е освободен от длъжност като член на Съвета на директорите, ЗАЛИЧАВА ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ като член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и лице, овластено да представлява дружеството.

Занапред „БГ АГРО“ АД ще се представлява еднолично от Председателя на Съвета на директорите Ненко Илиев Ненков.

 

септември 27, 2021
Извънредно Общо събрание на акционерите -27.09.2021

На 27.09.2021 г. от 10:00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на БГ Агро АД.

август 17, 2021
Уведомление за промяна на управителите на „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, чийто едноличен едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО” АД.

С настоящото уведомяваме регулаторните органи и обществеността за следното:

На 16.08.2021 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна:

ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ  е освободен и заличен като управител на „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД;

Занапред „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД ще се представлява само от управителя Ивайло Ненко Ненков

Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20210816161722.

 

 

август 17, 2021
Покана за извънредно Общо събрание на акционерите – 27.09.2021 г

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД с решение от 16  август 2021г. свиква извънредно  Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 27 септември 2021 г. от 10:00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12. Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук: https://www.bgagro.bg/obshto-sabranie-2021-2/.

август 3, 2021
Консолидиран Финансов отчет за II-ро тримесечие на 2021г.

На 30.07.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2021 г.

юли 26, 2021
Финансов отчет за II-то тримесечие на 2021г.

На 23.07.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за второто тримесечие на 2021 г.

юни 30, 2021
Общо събрание на акционерите -30.06.2021г.

На 30.06.2021 г. от 14:00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на БГ Агро АД.

май 27, 2021
Консолидиран финансов отчет за I-во тримесечие на 2021г.

На 27.05.2020г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2021 г.

май 21, 2021
Покана за Общо събрание на акционерите – 30.06.2021 г

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД с решение от 21 май 2021г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 30 юни 2021 г. от 14.00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12. Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук: https://www.bgagro.bg/obshto-sabranie-2021-1/ .

април 29, 2021
Годишен консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за 2020 г.

На 29.04.2020 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г.

април 23, 2021
Финансов отчет за I-во тримесечие на 2021г.

На 21.04.2021 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за първото тримесечие на 2021 г.

март 31, 2021
Годишен финансов отчет за 2020г.

На 30.03.2021 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2020 г.

март 8, 2021
Инвестиционно намерение: автоматизирани поливни системи

Съгласно изисквания на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда, БГ Агро Земеделска Компания ЕООД с адрес гр. Вълчи дол, ул. Драгоман № 4 обявява следното инвестиционно намерение:

„Изграждане на автоматизирани поливни системи за напояване на земеделски култури, а именно: централна пивотна система и поливна система с разпръсквачи“ в землището на с. Щипско, община Вълчи дол, ПИ 84022.15.1 и ПИ 84022.15.2 по КККР на гр. Вълчи дол, местност Люцерните.“

Напояването ще се използва за собствени нужди на Възложителя.

февруари 26, 2021
Консолидиран финансов отчет за IV-то тримесечие на 2020 г.

На 26.02.2021 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран  финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.

януари 29, 2021
Финансов отчет за IV-то тримесечие на 2020 г.

На 28.01.2021 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.

ноември 19, 2020
Консолидиран финансов отчет за III-то тримесечие на 2020г.

На 19.11.2020 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2020 г.

октомври 27, 2020
Финансов отчет за III-то тримесечие на 2020 г.

На 27.10.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  финансов отчет за трето  тримесечие на 2020 г.

септември 29, 2020
Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД избра нови членове на Одитния комитет

Във връзка с  проведеното на 29 септември 2019 г.  общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, Ви уведомяваме за следното:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД освобождава Теодора  Николаева  Василева и Дияна Викторова  Желева от длъжност като членове на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД  и са избрани Мартина Николова Арнаудова (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност банков мениджмънт“ и професионална квалификация „магистър по икономика“  и Жулиян Петров Петров (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност счетоводство и контрол“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ за членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД. Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД е призбрана за член на Одитния комитет на дружеството,  с мандат 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет.

септември 29, 2020
Приемане на нова политика на възнагражденията

Във връзка с  проведеното на 29 септември 2019 г.  общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, Ви уведомяваме за следното:

Общото събрание на акционерите прие проекта на политиката на възнагражденията на членовете на управителния орган – Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, приет с Решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 20.08.2020 г. в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

септември 29, 2020
Общо събрание на акционерите -29.09.2020г.

На 29.09.2020 г. от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на БГ Агро АД.

септември 25, 2020
Инвестиционно намерение: водовземане за стопански цели

Съгласно изисквания на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда, БГ Агро Плодова компания ЕООД с адрес гр.Варна, ул.Ген.Колев № 12 обявява следното инвестиционно намерение:

Водовземане за стопански цели (напояване) от подземни води чрез съоръжение за напояване ТК-1“Малък изток-Мадара“, изграден в ПИ 46053.24.190 , м. „Малък изток“, землище на с.Мадара, общ.Шумен, обл.Шумен.

Водовземането ще се използва за собствени нужди на Възложителя.

август 26, 2020
Консолидиран финансов отчет за II-ро тримесечие на 2020 г

На 26.08.2020г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.

август 21, 2020
Покана за Общо събрание на акционерите – 29.09.2020 г

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД с решение от 20 август 2020г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 29 септември 2020 г. от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12. Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите в секция Общи събрания.

август 17, 2020
Инвестиционно намерение: монтаж на резервоар за петролни продукти

Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, БГ Агро Земеделска Компания ЕООД с адрес гр.Вълчи дол, ул.Драгоман № 4 обявява следното инвестиционно намерение:

Монтаж на резервоар за модулна станция за петролни продукти за надземен монтаж с вместимост 12 куб.м. и колонка за зареждане на дизелово гориво в ПИ 37246.118.27 по КККР на с.Климентово, общ.Аксаково, обл.Варна

Резервоарът ще се ползва за собствени нужди от Възложителя.

юли 24, 2020
Финансов отчет за II-то тримесечие на 2020г.

На 24.07.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  финансов отчет за второто  тримесечие на 2020 г.

юли 23, 2020
Консолидиран финансов отчет за I-во тримесечие на 2020г.

На 23.07.2020г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  консолидиран финансов отчет за първото  тримесечие на 2020 г.

юли 22, 2020
Инвестиционно намерение: Резервоар за петролни продукти

Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, БГ Агро Земеделска Компания ЕООД с адрес гр.Вълчи Дол, ул.Драгоман № 4 обявява следното инвестиционно намерение:

Монтаж на резервоар за модулна станция за петролни продукти за надземен монтаж с вместимост 30 куб.м. и колонка за зареждане на дизелово гориво в ПИ 12574.501.96 по КККР на гр.Вълчи Дол с адрес ул. Драгоман № 4.

Резервоарът ще се ползва за собствени нужди от Възложителя.

юли 20, 2020
Финансов отчет за I-во тримесечие на 2020г.

На 20.07.2020 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  финансов отчет за първото  тримесечие на 2020 г.

юли 14, 2020
Годишен консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за 2019 г.

На 14.07.2020 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г.

юли 14, 2020
Годишен финансов отчет за 2019г.

На 14.07.2020 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2019 г.

юни 1, 2020
Уведомление за променяна на седалището и адреса на управление на “БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД

С настоящото уведомяваме регулаторните органи и обществеността за следното:

На 29.05.2020 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: беше променено седалището и адреса на управление на  “БГ Агро Земеделска Компания” ЕООД – занапред седалището на дружеството е гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, а адресът на управление – гр. Вълчи дол, ул. „Драгоман” № 4.  Адресът  за кореспонденция с НАП на територията на страната е гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12. Беше изменен и  Учредителния акт на “БГ Агро Земеделска Компания” ЕООД.

Промяната е вписана по партидата на дружеството “БГ Агро Земеделска Компания” ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20200529133631.

 

април 30, 2020
Уведомление нов Управител „БГ Агро Плодова Компания“ ЕООД-клон гр.Шумен

На 28.04.2020 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: беше освободен и  заличен  Цветан Атанасов Дучев като управител на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД – клон гр. Шумен с ЕИК 0014 и беше вписан Ивайло Ненко Ненков за управител на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД– клон гр. Шумен с ЕИК 0014, с обем на представителната власт, идентичен на обема на представителната власт, вписан по партидата на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД – клон гр. Шумен с ЕИК 0014 със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Георги Бенковски“ № 6. Промяната е вписана по партидата на дружеството „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД– клон гр. Шумен в Търговския регистър с рег.№ 20200428104839

април 29, 2020
Уведомление за удължаването на сроковете за разкриване на индивидуалния и консолидиран финансов отчет за първо тримесечие

„БГ АГРО“ АД ще се ползва от удължаването на сроковете за разкриване на индивидуалния и консолидиран финансов отчет за първо тримесечие, съгласно чл. 100о, ал.1. от ЗППЦК, въведено с разпоредбите на ЗАКОНА за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Причините за това са въведеното извънредно положение в Република България, затрудняващо оперативната работа, както и всички вътрешни правила, приети от дружеството в съответствие с изискванията на нормативните актове, които правят невъзможно оповестяването на  документацията в срок до 30.04.2020 г./ съответно 31.05.2020г.Прогнозната дата на публикуване на информацията по чл. 100о, ал.1. от ЗППЦК е до 30.06.2020г.

април 14, 2020
Уведомление за заличаване на Цветан Атанасов Дучев като управител на „БГ АГРО ПОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД и избор и вписване на Ивайло Ненко Ненков за управител на „БГ АГРО ПОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД

 

С настоящото уведомяваме регулаторните органи и обществеността за следното:

На 14.04.2020 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: беше освободен и  заличен   Цветан Атанасов Дучев като управител на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД и беше вписан Ивайло Ненко Ненков за управител на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД

Промяната е вписана по партидата на дружеството „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20200414115952.

март 30, 2020
Уведомление от „БГ АГРО“ АД за удължаването на сроковете за разкриване на годишния си финансов отчет
С настоящото ви уведомяваме, че „БГ АГРО“ АД ще се ползва от удължаването на сроковете за разкриване на годишния си финансов отчет, съгласно чл. 100н, ал.1. от ЗППЦК, въведено с разпоредбите на ЗАКОНА за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Причините за това са въведеното извънредно положение в Република България, затрудняващо оперативната работа, както и всички вътрешни правила, приети от дружеството в съответствие с изискванията на нормативните актове, които правят невъзможно оповестяването на  документацията в срок до 30.03.2020 г.
Прогнозната дата на публикуване на информацията по чл. 100н, ал.1. от ЗППЦК е до 30.06.2020г.
март 20, 2020
Уведомление за преобразуване чрез вливане на БГ АГРО-2 ЕООД в “БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е БГ АГРО АД

С настоящото уведомяваме регулаторните органи и обществеността за следното:

На 19.03.2020 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна:

Извършено е преобразуване на „БГ АГРО-2” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 205943583 в качеството му на ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО чрез вливането му в  “БГ АГРО ТЪРГОВСКА  КОМПАНИЯ” ЕООД (ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО), по силата на което към             ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО  преминава цялото имущество на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО  СЕ ДРУЖЕСТВО, в съответствие и при условията на обявения в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 30.01.2020 г. ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ, сключен между „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД И „БГ АГРО – 2” ЕООД на 21.01.2020 г., нотариално заверен с рег. № 156/23.01.2020 г. за удостоверяване на подписа и рег. № 157, том първи, дело № 16 за удостоверяване на съдържанието на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на РС- Варна, рег. № 148 на НК; В резултат на преобразуването не настъпват никакви промени по отношение на действащия учредителен акт, размеря и структурата на капитала и едноличния собственик на капитала на ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД. Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО “БГ АГРО ТЪРГОВСКА  КОМПАНИЯ” ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20200319182748

 

февруари 28, 2020
Консолидиран Финансов отчет за IV-то тримесечие на 2019г.

На 28.02.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.

януари 30, 2020
Уведомление за предстоящи организационни промени в рамките на икономическата група на „БГ АГРО“ АД

С настоящото уведомяваме регулаторните органи и обществеността за следното:

На 30.01.2020 г. в Търговския регистър е обявен договор  за преобразуване чрез вливане от 21.01.2020г. по партидата на „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД и „БГ АГРО-2“ ЕООД, предвиждащ преобразуване чрез вливане на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО  СЕ ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО-2” ЕООД в ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО “БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД. Договорът за преобразуване ще бъде обявен за период не по-кратък от един месец преди заявяване на  преобразуването за вписване. Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20200130153010.

 

януари 30, 2020
Финансов отчет за IV-то тримесечие на 2019г.

На 30.01.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.

януари 15, 2020
Уведомление за придобиване на всички дружествени дялове и съответните дялове от капитала на „БГ АГРО-2“ ЕООД от „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО” АД.

С настоящото уведомяваме регулаторните органи и обществеността за следното:

На 14.01.2020 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна:

„БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД придобива всички дружествени дялове и съответните дялове от капитала на „БГ АГРО-2“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 205943583,  както и съответните  дялове от капитала в размер на  1 000 лева – 1 000 дяла с номинална стойност по 1 лев всеки, при продажна цена в размер на 1 000 лева.

Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО „БГ АГРО-2“ ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20200114144505.

декември 2, 2019
Уведомление за преобразуване чрез вливане на преобразуващите се дружества „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО И ИНВЕСТИЦИИ” ЕООД и „БГ АГРО ОРГАНИК” ЕООД, в приемащото дружество „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО” АД.

С настоящото уведомяваме регулаторните органи и обществеността за следното:

На 29.11.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна:

Беше извършено преобразуване чрез вливане на  “БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД (ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО), по силата на което към него преминава цялото имущество на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО  СЕ ДРУЖЕСТВО „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО И ИНВЕСТИЦИИ” ЕООД И  ПРЕОБРАЗУВАЩОТО  СЕ ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО ОРГАНИК” ЕООД в съответствие и при условията на обявения в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 02.10.2019 г. ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ, сключен между „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД,  „БГ АГРО – ОРГАНИК ЕООД И „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО И ИНВЕСТИЦИИ” ЕООД на 26.09.2019 г., нотариално заверен с рег. № 1322/26.09.2019 г. за удостоверяване на подписа и рег. № 1323, том първи, дело № 153 за удостоверяване на съдържанието на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на РС- Варна, рег. № 148 на НК.; В резултат на преобразуването не настъпват никакви промени по отношение на действащия учредителен акт, размеря и структурата на капитала и едноличния собственик на капитала на ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД. Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20191129180228.

 

ноември 29, 2019
Консолидиран финансов отчет за III-то тримесечие на 2019г.

На 29.11.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2019 г.

ноември 21, 2019
Уведомление за промяна на предмета на дейност на „Канопус Процесинг” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО” АД

На 20.11.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: беше променен  предмета на дейност на „КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ” ЕООД и беше изменен учредителния акт на дружеството с оглед на променения предмет на дейност.

Промяната е вписана по партидата на дружеството „Канопус  Процесинг” ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20191120174812.

октомври 30, 2019
Финансов отчет за III-то тримесечие на 2019 г.

На 29.10.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  финансов отчет за трето  тримесечие на 2019 г. Повече информация ще намерите тук.

октомври 3, 2019
Уведомление за заличаване на Диян Костадинов Атанасов като управител на „БГ Агро Търговска Компания” ЕООД и избор на Даниел Илиев Ненков за управител на „БГ Агро Търговска Компания ” ЕООД

На 02.10.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: беше заличен   Диян Костадинов Атанасов като управител на „ БГ Агро Търговска Компания” ЕООД и беше избран Даниел Илиев Ненков за управител на „ БГ Агро Търговска Компания” ЕООД. Промяната е вписана по партидата на дружеството „БГ Агро Търговска Компания ” ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20191002150701.

септември 26, 2019
Уведомление за преобразуване чрез вливане на преобразуващите се дружества „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД и „БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” EООД в приемащото дружество „БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО“ ЕООД

На 25.09.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Беше извършено преобразуване чрез вливане на дружества, чиито едноличен собственик на капитала  е „БГ АГРО” АД, а именно: „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 12, пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 103173510 и „БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” EООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Ген. Колев” № 12, пререгистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103615252 – ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ДРУЖЕСТВА в дружество – „БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 12, пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 103173396 – ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО. ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО става универсален правоприемник на ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ се дружествa и ще придобие всички техни  активи и пасиви, а ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ  СЕ ДРУЖЕСТВА прекратяват съществуването си без ликвидация. Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВАТА в Търговския регистър с рег.№ 20190925125917.

септември 4, 2019
Уведомление за преобразуване чрез вливане на преобразуващите се дружества „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД и „БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” EООД в приемащото дружество „БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО“ ЕООД

На 03.09.2019 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО” АД, на което беше взето решение за преобразуване чрез вливане на дружества, чиито едноличен собственик на капитала  е „БГ АГРО” АД, а именно: „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 12, пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 103173510 и „БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” EООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Ген. Колев” № 12, пререгистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103615252 – ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ДРУЖЕСТВА в дружество – „БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 12, пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 103173396 – ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО и определяне на условията, при които ще бъде извършено преобразуването. ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО ще стане универсален правоприемник на ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ се дружествa и ще придобие всички техни  активи и пасиви, а ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ  СЕ ДРУЖЕСТВА ще прекратят съществуването си без ликвидация.

Промяната изчаква 14 дневен срок за вписване в Търговския регистър.

юли 23, 2019
Финансов отчет за II-то тримесечие на 2019г.

На 22.07.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  финансов отчет за второто  тримесечие на 2019 г. Повече информация ще намерите тук.

юни 28, 2019
Общо събрание на акционерите – 28.06.2019г.

На 28.06.2019 г. от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на БГ Агро АД. Повече информация може да намерите тук.

юни 13, 2019
Актуализиране на поканата на ОСА на „БГ Агро” АД по обявения в ТР допълнителен въпрос на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТР

Представеният въпрос е обявен на 12.06.2019г. под номер 20190612121019 в Търговския регистър и включен в Актуализирания дневен по поканата за  редовното общо събрание на акционерите на „БГ Агро”АД, свикано на 28 юни 2019 г. от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 с покана, обявена в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 15.05.2019 г. Уведомление и  материали може да намерите тук.

 

юни 7, 2019
Уведомление за включване на допълнителен въпрос към дневния ред на редовното общо събрание на „БГ Агро” АД

Уведомление за включване на допълнителен въпрос към дневния ред  на редовното годишно  общо събрание на акционерите на „БГ Агро” АД, свикано на 28.06.2019 г. от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, с покана, обявена в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 15.05.2019 г. Подадено е Искане на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ, входирано е в Търговския регистър  с рег. № 20190606144702 и се очаква вписване. Повече информация ще намерите тук.

юни 3, 2019
Уведомление за промяна на управителя на „БГ АГРО-ОРГАНИК“ ЕООД

На 31.05.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна:

Руслан Ненков Русев е освободен и заличен като управител на „БГ АГРО ОРГАНИК” ЕООД;

За управител на  „БГ АГРО ОРГАНИК” ЕООД е избран  НЕДКО ГЕНЧЕВ МАЛЧЕВ.

Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20190531172313.  Уведомлението може да намерите тук.

 

юни 3, 2019
Уведомление за промяна на управителя на „БГ АГРО-ОРГАНИК“ ЕООД

На 31.05.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна:

Руслан Ненков Русев е освободен и заличен като управител на „БГ АГРО ОРГАНИК” ЕООД;

За управител на  „БГ АГРО ОРГАНИК” ЕООД е избран  НЕДКО ГЕНЧЕВ МАЛЧЕВ.

Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20190531172313.  Уведомлението може да намерите тук.

май 31, 2019
Консолидиран финансов отчет за I-во тримесечие на 2019 г

На 30.05.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  консолидиран финансов отчет за първото  тримесечие на 2019 г. Повече информация ще намерите тук.

май 31, 2019
Консолидиран финансов отчет за I-во тримесечие на 2019 г

На 30.05.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  консолидиран финансов отчет за първото  тримесечие на 2019 г. Повече информация ще намерите тук.

май 9, 2019
Покана за Общо събрание на акционерите – 28.06.2019 г

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД с решение от 08 май 2019 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 28 юни 2019 г. от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12. Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук.

май 7, 2019
Уведомление за промяна на управителите на “БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД

На 07.05.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна:

Руслан Ненков Русев е освободен и заличен като управител на „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД;

Занапред “БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД ще се представлява само от управителя НЕДКО ГЕНЧЕВ МАЛЧЕВ

Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20190507112748.  

 

май 7, 2019
Уведомление за промяна на адреса на управление на АгроСмарт БГ“ ЕООД

На 07.05.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Променя се адреса на управление на „АГРОСМАРТ БГ“ ЕООД – занапред адресът на управление на дружеството ще бъде гр. Варна, Община Варна, ж.к. „Приморски парк 536“, № 221, „Център за съвременно изкуство“, ет. 3. ат. 8. Изменя се учредителния акт на „АГРОСМАРТ БГ“ ЕООД, както следва:

а/   на стр. Първа най-отгоре текстът се изменя така:

„Днес, 25.04.2019 г.  в гр. Варна, подписаните Даниел Илиев Ненков, Ненко Илиев Ненков  и Даниела Димитрова Атанасова – членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “Ген. Колев” N. 12, пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 148111353 в качеството му едноличен собственик на капитала на “БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД със седалище гр. Варна и адрес на управление ул. “Генерал Колев” № 12, пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 103609000 – едноличен собственик на капитала на „АГРОСМАРТ БГ” ЕООД

приемаме настоящото изменение на  Учредителния акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ С НАИМЕНОВАНИЕ „АГРОСМАРТ БГ” ЕООД, със следното съдържание:“

б/ т.3. се изменя така:

„ 3. Адресът на управление на дружеството е гр. Варна, Община Варна, ж.к. „Приморски парк 536“, № 221, „Център за съвременно изкуство“, ет. 3,  ат. 8.

в/ На стр. трета, най-отдолу, преди подписите се включва следния текст:

„Настоящият учредителен акт е приет с протокол- решение на Съвета на Директорите на „БГ АГРО“ АД от 07.01.2019 г., изменен с решение от 25.04.2019 г.“

 

Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО „АгроСмарт БГ“ ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20190507132415.  

април 30, 2019
Годишен консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за 2018 г.

На 25.04.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен консолидиран финансов отчет за 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

април 22, 2019
Уведомление за заличаване на Петьо Красимиров Стоянов и избор на Станка Иванова Унджиева за управител на „Канопус Процесинг” ЕООД

На 19.04.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: беше заличен   Петьо Красимиров Стоянов като управител на „Канопус  Процесинг” ЕООД и беше избрана Станка Иванова Унджиева за управител на „Канопус  Процесинг” ЕООД.

 Промяната е вписана по партидата на дружеството „Канопус  Процесинг” ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20190419093738.  

април 17, 2019
Финансов отчет за I-во тримесечие на 2019г.

На 17.04.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  финансов отчет за първото  тримесечие на 2019 г. Повече информация ще намерите тук.

март 30, 2019
Годишен финансов отчет за 2018г.

На 30.03.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

март 29, 2019
Уведомление за преобразуване чрез вливане в АГРОСМАРТ БГ ЕООД

С настоящото уведомяваме регулаторните органи и обществеността за следното:

На 28.03.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Беше извършено преобразуване чрез вливане на  „АГРОСМАРТ БГ“ ЕООД (ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО), по силата на което към него преминава цялото имущество на ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ  СЕ ДРУЖЕСТВА „БГ АГРО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” ЕООД,  „АГРИКАЛЧЪР” ЕООД, „АГРОЕЪР” ЕООД и „АГРОТИЛ“ ЕООД в съответствие и при условията на обявения в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 07.02.2019 г. ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ, сключен между „АГРОСМАРТ БГ“ ЕООД,  „БГ АГРО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” ЕООД,  „АГРИКАЛЧЪР” ЕООД, „АГРОЕЪР” ЕООД и „АГРОТИЛ“ ЕООД на 30.01.2019 г., нотариално заверен с рег. № 188/30.01.2019 г. на Нотариус Росица Табакова за удостоверяване на подписите и рег. № 189, том първи, № 20 на Нотариус Росица Табакова за удостоверяване на съдържанието, ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2 към него. ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО става универсален правоприемник на ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ се дружествa и придобива всички техни  активи и пасиви, а ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ  СЕ ДРУЖЕСТВА се прекратяват без ликвидация. 

 

 

Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО „АгроСмарт БГ“ ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20190328154304.  

 

март 1, 2019
Консолидиран Финансов отчет за IV-то тримесечие на 2018г.

На 28.02.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран  финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

февруари 15, 2019
Извънредно Общо Събрание на акционерите-15.02.2019г.

На 15.02.2019 г. от 10:00ч. залата на Ресторант „Парми – Морска Градина“, с административен адрес 9010 „Салтанат“, гр. Варнасе проведе извънредно  общо събрание на акционерите на БГ Агро АД. Повече информация може да намерите тук.

януари 29, 2019
Финансов отчет за IV-то тримесечие на 2018г.

На 29.01.2019 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

януари 18, 2019
Уведомление за придобиване на дялове от “БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, на“Агросмарт“ ЕООД

На 17.01.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: “БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД придобива  чрез сключване на договор по реда на чл. 129, ал. 2. от ТЗ всички дружествени дялове на „АгроСмарт БГ“ ЕООД  със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Приморски парк 536“ № 221, Център за съвременно изкуство,  атeлие 1, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 201081726,  както и съответните  дялове от капитала в размер на  50 лева – 50 дяла с номинална стойност по 1 лев всеки, при продажна цена в размер на 50 000 лева, като ги закупи от продавача Павлина Стефанова Любенова. В резултат на придобиването на дяловете на „АгроСмарт БГ“ ЕООД , в структурата се включват и следните дъщерни на Агросмарт дружества:

– Агротил ЕООД-ЕИК 103807781

– Агроеър ЕООД-ЕИК 103807758

– Агрикалчър ЕООД-ЕИК 103807772

– БГ Агро Генерал Тошево ЕООД-ЕИК 103801883

 

 

Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО „АгроСмарт БГ“ ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20190117141203.  

януари 2, 2019
Покана за Извънредно Общо Събрание на акционерите-15.02.2019г.

Съветът на директорите на „БГ АГРО” АД с решение от 02 януари 2019 г., на основание чл. 223, ал. 1. от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД което ще се проведе на 15 февруари 2019 г. от 10.00 часа в залата на Ресторант „Парми – Морска Градина“, с административен адрес 9010 „Салтанат“, гр. Варна. Поканата и материалите за Извънредното  Общо събрание можете да намерите тук.

ноември 28, 2018
Консолидиран Финансов отчет за III-то тримесечие на 2018г.

На 26.11.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

октомври 26, 2018
Финансов отчет за III-то тримесечие на 2018г.

На 26.10.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News  финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

септември 17, 2018
Уведомление за промяна на името и седалището на „БГ АГРО -ОРГАНИКА” ЕООД.

С настоящото уведомяваме регулаторните органи и обществеността за следното:

На  14.09.2018 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Променя се  наименованието на „БГ АГРО ОРГАНИКА“ ЕООД – занапред дружеството ще бъде с наименование „БГ АГРО ОРГАНИК“ ЕООД. Променя се седалището и адреса на управление на „БГ АГРО ОРГАНИК“ ЕООД – занапред седалището на дружеството ще бъде гр. Варна, Община Варна, Област Варна, а адресът на управление – гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12.

 

 

Промяната е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър с рег.№ 20180914150250           

 

август 28, 2018
Консолидиран финансов отчет за II-ро тримесечие на 2018г.

На 28.08.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

август 6, 2018
Уведомление за промяна на наименование на „БГ АГРО-АБРИТУС“ ЕООД

С настоящото уведомяваме регулаторните органи и обществеността за следното:

На  02.08.2018 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: наименованието на „БГ АГРО – АБРИТУС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Разград, бул.” Георги Сава Раковски” 11, вписано в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията с ЕИК 200621468, с едноличен собственик на капитала ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ” ЕООД, с едноличен собственик на капитала  АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО” АД, се променя на „БГ АГРО -ОРГАНИКА” ЕООД.

 

 

Промяната е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър с рег.№ 20180802121334             

 

юли 30, 2018
Финансов отчет за II-ро тримесечие на 2018 г.

На 27.07.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

юли 13, 2018
Уведомление за избор на нов член на съвета на директорите на БГ Агро АД

На 02.07.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, на което бе взето решение да бъде освободена като член на Съвета на директорите Ваня Атанасова Беевска и на нейно място за член на Съвета на директорите да бъде избрана Даниела Димитрова Атанасова.

В тази връзка на основание чл.100 ш, ал.1, т.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че промяната е обявена и вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с №20180713082829 на 13.07.2018 г. Причините за промяна се съдържат в протокола от проведеното редовно Общо събрание на акционерите и уведомлението по чл.100ш, може да намерите тук.

юли 3, 2018
Общо събрание на акционерите -02.07.2018

На 02.07.2018 г. от 10:00ч. в зала „Карачи“ на Хотел-галерия Графит гр. Варна , бул. Княз Борис I 65 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на БГ Агро АД. Повече информация може да намерите тук.

юни 14, 2018
Актуализиране на поканата на ОСА на „БГ Агро” АД по обявените в ТР допълнителни въпроси на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от Т

Представените въпроси са обявени и на 13.06.2018г. под номер 20180613074317 в Търговския регистър и включени в Актуализирания дневен по поканата за  редовното общо събрание на акционерите на „БГ Агро”АД, свикано на 02.07.2018 г. от 10.00 часа в зала „Карачи”на Хотел-галерия Графит в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65 с покана, обявена в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 31.05.2018 г. Уведомление и  материали може да намерите тук.

юни 7, 2018
Уведомление за обявяване в ТР на искане за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на общо събрание на акционерите на „БГ Агро” А

Подадено е Искане на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ , за включване на допълнителни въпроси в дневния ред както и предложения за решения по вече включени въпроси към дневния ред на редовно общо събрание на акционерите на „БГ Агро” АД,свикано на 02.07.2018 г. от 10.00 часа в зала „Карачи”на Хотел-галерия Графит в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65 с покана, обявена в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 31.05.2018 г.,входирано в Търговския регистър с рег.№ 20180607091542 и се очаква вписване.Уведомлението може да намерите тук.

май 30, 2018
Покана за Общо събрание на акционерите – 02.07.2018 г.

Съветът на директорите на „БГ Агро“АД с решение от 30 май 2018г., констатира забава при разглеждането на заявления за вписвания и обявяване от страна на Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията  и липсата на произнасяне по заявление вх. № 20180522142838 за обявяване на покана за свикване на  редовно годишно общо събрание на „БГ АГРО” АД и отменя решение от 21.05.2018 г. на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за свикване на Общо събрание на акционерите в частта му, с която е определена дата 30 юни 2018г. за дата на провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите на „БГ Агро“ АД.   Свиква  редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД на 02 юли 2018 г. от 10.00 часа, което ще се проведе в зала „Карачи” на Хотел-галерия Графит в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65 Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук.

май 28, 2018
Консолидиран финансов отчет за І-во тримесечие на 2018 г.

На 28.05.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

април 30, 2018
Финансов отчет за I-во тримесечие на 2018 г.

На 30.04.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г. Повече информация ще намерите тук.

април 30, 2018
Годишен консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за 2017 г.

На 30.04.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

март 31, 2018
Годишен финансов отчет за 2017 г.

На 31.03.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

януари 31, 2018
Финансов отчет за IV-то тримесечие на 2017 г.

На 31.01.2018 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

ноември 27, 2017
Консолидиран финансов отчет за III-то тримесечие на 2017 г.

На 27.11.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

октомври 30, 2017
Финансов отчет за III-то тримесечие на 2017 г.

На 30.10.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за третото тримесечие на 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

август 30, 2017
Консолидиран финансов отчет за II-ро тримесечие на 2017 г.

На 30.08.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за първото шестмесечие на 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

юли 27, 2017
Финансов отчет за II-ро тримесечие на 2017 г.

На 27.07.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за второто тримесечие на 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

май 31, 2017
Консолидиран финансов отчет за І-во тримесечие на 2017 г.

На 31.05.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

май 10, 2017
Обява до заинтересованите лица и общественост

на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

“БГ Агро Земеделска Компания”ЕООД

Пълен пощенски адрес: 9000 гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ №12

с управители на фирмата възложител: НЕДКО ГЕНЧЕВ МАЛЧЕВ и РУСЛАН НЕНКОВ РУСЕВ

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че за инвестиционно предложение  „Изграждане  на два сондажни кладенци за добив на подземни води в ПИ №84022.15.1, с.Щипско, общ. Вълчи дол и система за напояване на 1050 дка масиви със  зърнени и етерично-маслени култури в ПИ №84022.15.1 и ПИ 84022.15.2“ е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение 2 от НУРИОВОС в офиса на фирмата на всеки работен ден на ул. „Ген. Колев“12, гр. Варна.

Писмени становища, предложения, възражения и мнения се приемат в РИОСВ – Варна адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“4, e-mail: riosv- vn@mbox.contact.bg

май 2, 2017
Покана за Общо събрание на акционерите – 12.06.2017 г.

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД с решение от 28 април 2017 г. свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 12 юни 2017 г. от 10.00 часа в залата „Gallery Lounge“ на Хотел-галерия „Графит“ в гр.Варна, бул.Княз Борис І 65, ет.2. Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук.

април 28, 2017
Финансов отчет за І-во тримесечие на 2017 г.

На 28.04.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за първото тримесечие на 2017 г. Повече информация ще намерите тук.

април 24, 2017
Годишен консолидиран финансов отчет на БГ АГРО за 2016 г.

На 24.04.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен консолидиран финансов отчет за 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

март 31, 2017
Годишен финансов отчет за 2016 г.

На 31.03.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

март 1, 2017
Обява за инвестиционно предложение

(съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25/18.03.2003 г., изм. ДВ. бр.3/10.01.2006 г.)

В качеството си на възложител уведомявам засегнатото население, че “БГ АГРО Земеделска компания” ЕООД, гр. Варна има инвестиционно предложение за „Изграждане на два сондажни кладенци за добив на подземни води в ПИ № 84022.15.2 с. Щипско, община Вълчи дол и система за напояване на 1050 дка масиви със зърнени и етерично-маслени култури “.

Не се предвижда изграждане, промяна или реконструкция на съществуващата пътна инфраструктура. От инвестиционното предложение няма да формират отпадъчни води.

Изграждането на сондажните кладенци ще започне след издаване на разрешително по Закона за водите. Територията предмет на ИП не попада в обхвата на защитена територия и защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

При експлоатацията на ИП ще се формират различни отпадъци, свързани с характера на извършваните дейности. Основно това ще са малки количества битови отпадъци. За третиране на отпадъците, възложителят ще предприеме съответните действия, като осигури транспортиране на формираните отпадъци до депа, посочени от общинската администрация.

Мотивирани писмени възражения срещу описаното инвестиционно предложение се приемат в сградата на РИОСВ-Варна, “Едно гише”, на адрес: град Варна, ул. “Ян Палах” № 4, или на e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg

февруари 28, 2017
Консолидиран финансов отчет за ІV-то тримесечие на 2016 г.

На 28.02.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

януари 30, 2017
Финансов отчет за ІV-то тримесечие на 2016 г.

На 30.01.2017 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

ноември 29, 2016
Консолидиран финансов отчет за ІІІ-то тримесечие на 2016 г.

На 29.11.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

октомври 28, 2016
Финансов отчет за ІІІ-то тримесечие на 2016 г.

На 28.10.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за третото тримесечие на 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

август 30, 2016
Консолидиран финансов отчет за II-ро тримесечие на 2016 г.

На 30.08.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

юли 27, 2016
Финансов отчет за ІI-ро тримесечие на 2016 г.

На 27.07.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за второ тримесечие на 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

април 26, 2016
Финансов отчет за І-во тримесечие на 2016 г.

На 26.04.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г. Повече информация ще намерите тук.

април 7, 2016
Покана за Общо събрание на акционерите – 16.05.2016 г.

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД с решение от 05 април 2016 г. свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 16 май 2016 г. от 10.00 часа в залата „Карачи“ на Хотел-галерия „Графит“ в гр.Варна, бул.Княз Борис І 65. Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук.

април 4, 2016
Годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г.

На 04.04.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

март 30, 2016
Годишен финансов отчет за 2015 г.

На 30.03.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

февруари 29, 2016
Консолидиран финансов отчет за IV-то тримесечие на 2015 г.

На 29.02.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

януари 28, 2016
Финансов отчет за ІV-то тримесечие на 2015 г.

На 28.01.2016 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

ноември 17, 2015
Консолидиран финансов отчет за IІI-то тримесечие на 2015 г.

На 17.11.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

октомври 29, 2015
Финансов отчет за IІI-то тримесечие на 2015 г.

На 29.10.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за третото тримесечие на 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

август 10, 2015
Консолидиран финансов отчет за IІ-ро тримесечие на 2015 г.

На 10.08.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

юли 23, 2015
Финансов отчет за IІ-ро тримесечие на 2015 г.

На 23.07.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за второто тримесечие на 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

юни 25, 2015
Златина Донева бе удостоена с приз „ДОСТОЙНА ВАРНЕНКА”

Златина Донева – Управител на „БГ Агро Търговска Компания” ЕООД бе удостоена с приз „ДОСТОЙНА ВАРНЕНКА”. Наградените бяха обявени на Третия Обществен форум, организиран от Асоциация „Да съхраним жената” – Варна, който се проведе на 25.06.2015 г. в Хотел-галерия „Графит”.

май 29, 2015
Консолидиран финансов отчет за I-во тримесечие на 2015 г.

На 29.05.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2015 г. Повече информация ще намерите тук.

март 25, 2015
Покана за Общо събрание на акционерите – 30.04.2015 г.

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД с решение от 23 март 2015 г. свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 30 април 2015 г. от 10.00 часа в залата „Gallery Lounge“ на Хотел-галерия „Графит“ в гр.Варна, бул.Княз Борис І 65, ет.2. Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук.

март 24, 2015
Годишен финансов отчет за 2014 г.

На 24.03.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

март 24, 2015
Годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г.

На 24.03.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

февруари 27, 2015
Консолидиран финансов отчет за IV-то тримесечие на 2014 г.

На 27.02.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

февруари 17, 2015
Коктейл по повод встъпването в длъжност на новия президент на GAFTA Златина Донева

photo_1.jpg

На 16.02.2015 г. в хотел „Хилтън” – София, се състоя коктейл, организиран от GAFTA, по повод встъпването в длъжност на новия президент на Асоциацията – Златина Донева. Домакин на събитието бе г-жа Донева.

Събитието бе уважено от представители на ръководството на GAFTA – Генералния директор Jaine Chisholm Caunt, Вицепрезидента – Gert Jan van Noortwijk, представители на агробизнеса, сървейорски компании, брокери, браншови организации, банки, юридически фирми от страната и чужбина, посолството на САЩ в България.

януари 30, 2015
Финансов отчет за IV-то тримесечие на 2014 г.

На 30.01.2015 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

януари 22, 2015
Българка е първата жена – президент на GAFTA

Златина ДоневаЗлатина Донева, управител на БГ АГРО Търговска Компания ЕООД, беше избрана за президент на Международната асоциация за търговия със зърно и фуражи GAFTA на последното Годишно Общо Събрание на GAFTA, което се проведе на 22ри януари 2015 г. в Лондон.

GAFTA е международната асоциация за търговия, с над 1500 члена в повече от 89 страни. Основната й цел е да насърчава международната търговия със зърно, фуражи, бобови култури и ориз, както и да защитава интересите на своите членове по света, осигурявайки им съдействие и разработени стандарти на международни договори. Близо 80% от световната търговия със зърнени култури се регулира съгласно условията на GAFTA.

ноември 26, 2014
Консолидиран финансов отчет за III-то тримесечие на 2014 г.

На 26.11.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

октомври 31, 2014
Финансов отчет за III-то тримесечие на 2014 г.

На 31.10.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален отчет за третото тримесечие на 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

август 28, 2014
Консолидиран финансов отчет за II-ро тримесечие на 2014 г.

На 28.08.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

юли 31, 2014
Финансов отчет за II-ро тримесечие на 2014 г.

На 31.07.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален отчет за второто тримесечие на 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

юли 2, 2014
БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ бе отличена с втора награда за най-динамична компания в България за 2013 г.

БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ бе отличена с втора награда за най-динамична компания в България за 2013 г. в класацията на вестник  „Капитал” „Капитал 100”. Призът беше връчен на официалната церемония за обявяване на наградените компании на 02.07.2014 г., която се състоя  в резиденция „Лозенец”,  гр.София.

май 29, 2014
Консолидиран финансов отчет за I-во тримесечие на 2014 г.

На 29.05.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

април 30, 2014
Финансов отчет за I-во тримесечие на 2014 г.

На 30.04.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален отчет за първото тримесечие на 2014 г. Повече информация ще намерите тук.

април 29, 2014
Редовно годишно Общо събрание на акционерите

На 29.04.2014 г. в 10.00 ч. в залата на ресторант „SEASIDE“ в гр. Варна, Приморски парк, ул.“Св.Никола“ 55А се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД. Повече информация можете да намерите тук.

март 20, 2014
Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите – 29.04.2014

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД с решение от 17 март 2014 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 29 април 2014 г. от 10.00 часа в залата на ресторант „SEASIDE“ в гр.Варна, Приморски парк, ул.“Св.Никола“ № 55А. Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук.

март 18, 2014
Годишен финансов отчет за 2013 г.

На 18.03.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен финансов отчет за 2013 г. Повече информация ще намерите тук.

март 18, 2014
Годишен консолидиран финансов отчет за 2013 г.

На 18.03.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен консолидиран финансов отчет за 2013 г. Повече информация ще намерите тук.

февруари 28, 2014
Консолидиран финансов отчет за IV-то тримесечие на 2013 г.

На 28.02.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г. Повече информация ще намерите тук.

януари 30, 2014
Финансов отчет за IV-то тримесечие на 2013 г.

На 30.01.2014 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г. Повече информация ще намерите тук.

януари 28, 2014
Извънредно Общо събрание на акционерите – 28.01.2014 г.

На 28.01.2014 г. в 14.30 ч. в залата на ресторант „SEASIDE“ в гр. Варна, Приморски парк, ул.“Св.Никола“ 55А се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД. Повече информация можете да намерите тук.

май 15, 2013
Българка е първата жена вицепрезидент на световна зърнена асоциация

Българка е първата жена вицепрезидет на Световната асоциация за търговия със зърно и фуражи – GAFTA. Златина Донева, член на Съвета на директорите на БГ АГРО АД, беше избрана на последното заседание на Управителния съвет на GAFTA на 15ти май 2013 г.

GAFTA е международната асоциация за търговия, с над 1400 члена в 86 страни. Основната й цел е да насърчава международната търговия със зърно, фуражи, бобови култури и ориз, както и да защитава интересите на своите членове по света, осигурявайки им съдействие и разработени стандарти на международни договори. Близо 80% от световната търговия със зърнени култури се регулира съгласно условията на GAFTA.
март 23, 2011
Годишен финансов отчет за 2010 г.

На 23.03.2011 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен индивидуален и консолидиран отчет за 2010 г. Повече информация ще намерите тук.

февруари 28, 2011
Консолидиран финансов отчет за IV-то тримесечие на 2010 г.

На 28.02.2011 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2010 г. Повече информация ще намерите в раздел За инвеститори – Финансова информация.

януари 31, 2011
Финансов отчет за IV-то тримесечие на 2010 г.

На 31.01.2011 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2010 г. Повече информация ще намерите в раздел За инвеститори – Финансова информация.

ноември 8, 2010
Консолидиран финансов отчет за III-то тримесечие на 2010 г.

На 08.11.2010 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран отчет за третото тримесечие на 2010 г. Повече информация ще намерите в раздел За инвеститори – Финансова информация.

октомври 29, 2010
Финансов отчет за III-то тримесечие на 2010 г.

На 29.10.2010 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален отчет за третото тримесечие на 2010 г. Повече информация ще намерите в раздел За инвеститори – Финансова информация.

август 31, 2010
Консолидиран финансов отчет за II-ро тримесечие на 2010 г.

На 31.08.2010 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News консолидиран отчет за второто тримесечие на 2010 г. Повече информация ще намерите в раздел За инвеститори – Финансова информация.

юли 30, 2010
Финансов отчет за II-ро тримесечие на 2010 г.

На 30.07.2010 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален отчет за второто тримесечие на 2010 г. Повече информация ще намерите в раздел За инвеститори – Финансова информация.

април 30, 2010
Общо събрание на акционерите за 2010 г.

На 30.04.2010 г. в 10.00 ч. в залата на ресторант „SEASIDE“ в гр. Варна, Приморски парк, ул.“Св.Никола“ 55А се проведе Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД. Повече информация ще намерите в раздел За инвеститори – Общи събрания.

април 29, 2010
Финансов отчет за I-во тримесечие на 2010 г.

На 29.04.2010 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News индивидуален отчет за първото тримесечие на 2010 г. Повече информация ще намерите в раздел За инвеститори – Финансова информация.

март 12, 2010
Годишен финансов отчет за 2009 г.

На 11.03.2010 г. БГ АГРО АД представи пред КФН и информационната медия X3News годишен индивидуален и консолидиран отчет за 2009 г. Повече информация ще намерите тук.

март 12, 2010
Покана за Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД с решение от 10 март 2010 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 30 април 2010 г. от 10.00 часа в залата на ресторант „SEASIDE“ в гр.Варна, Приморски парк, ул.“Св.Никола“ № 55А. Поканата и материалите за Общото събрание можете да намерите тук.

декември 2, 2009
Сетълмент на разпределените акции в Предлагането на БГ Агро АД. Борсов дебют на акциите на БГ Агро АДДнес Водещият мениджър УниКредит Булбанк придоби на регулиран пазар от продаващите акционери подлежащите на разпределение акции в Предлагането на акциите на БГ Агро АД, като след приключване на борсовата търговия в рамките на деня ще прехвърли чрез транзакции на извънрегулиран пазар на всеки от правоимащите инвеститори (съответно на техните инвестиционни посредници), различни от УниКредит Булбанк, разпределените им акции в Предлагането.
В 9.30 часа мажоритарният акционер и Председател на Съвета на директорите на БГ Агро АД – г-н Ненко Ненков даде символичен старт на търговия с акциите на БГ Агро АД на Българска фондова борса – София АД с борсов код АО0.ноември 27, 2009
Уведомление за успешно приключване на букбилдинга за продажба на съществуващи акции от капитала на БГ Агро АДНа 26 ноември 2009 г. успешно приключи букбилдинга за продажба на съществуващи акции от капитала на БГ Агро АД. Акциите бяха предложени при условията на публично предлагане за продажба на съществуващи акции на БГ Агро АД на институционални и непрофесионални инвеститори в България.

• Продаващите акционери и Водещият мениджър, УниКредит Булбанк, определиха цена на Предлагане в размер на 1,67 лева за 1 акция.

• За предложените 6 053 616 акции на БГ Агро АД бяха подадени поръчки за покупка за над 7 млн. акции, от които 81.2% – от институционални инвеститори.

• Продаващите акционери, съвместно с Водещия мениджър, взеха решение да бъдат разпределени 5 189 967 броя акции, представляващи 12.86% от капитала на БГ Агро АД, при което „фрий-флоутът” ще бъде 16,23%.

• Търговията с акциите на БГ АГРО АД на БФБ стартира на 2 декември 2009г. в 9.30ч. българско време с борсов код „АО0”, на която дата ще бъдат извършени сделките за прехвърляне на разпределените акции.

• Пазарната капитализация на БГ Агро АД при старта на търговията с акциите на БГ АГРО АД на Българска фондова борса – София АД (БФБ) при така определената цена на Предлагане ще бъде в размер на 67,4 млн.лева.

Ненко Ненков, Председател на Съвета на директорите на БГ Агро АД:

„Приветстваме новите акционери и благодарим за оказаното доверие към БГ Агро. Решението ни за цената и броя предложени акции е в интерес на баланса с интересите на инвеститорите – наши партньори. Фокусът ни остава насочен към бизнеса и постигане на общия ни успех.”

ноември 25, 2009
Недко Малчев – управител на «БГ АГРО Земеделска Компания» ЕООД получи приз за Агробизнесмен за 2009

Недко Малчев – управител на «БГ АГРО Земеделска Компания» ЕООД получи приз за Агробизнесмен за 2009 на церемония по време на организирания ежегоден Национален Аграрен Семинар от „Добрички панаир” АД който се явява тематично продължение на международното изложение „Селското стопанство и всичко за него”.

ноември 19, 2009
БГ Агро АД прогнозира 6.7 млн. лв. нетна печалба за 2009г.

Ръководството на БГ Агро АД очаква нарастване на консолидираната нетна печалба към края на 2009 г. с 36% спрямо 2008 до 6,71 млн.лв.
Oсновен фактор е оптимизацията в разходната част. Оперативните разходи за 2009 г. се очаква да намалеят с над 1,1 млн.лв. спрямо 2008 г.
Положително се отразява и намаленото миноритарно участие в някои от дъщерните компании, което води до задържане в холдинга на целия резултат от дейността им.
Очаква се обемите на търговия да надминат 207,000 МТ през 2009 или с над 18% повече от 2008, а собственото производство да нарасне с около 3%, което допринася приходите на компанията да нарастват въпреки по-ниските през 2009 цени на стоките, обект на производство и търговия.
При активите очакванията са да надминат 70млн. лв., а собственият капитал да нарасне до над 52 млн.лв.
Прогнозираните резултатите към края на годината не включват субсидии за 2009 в размер на близо 2,5 млн.лв., които се предвижда да се получат в началото на 2010 г.

Очакваната от БГ Агро АД печалба за 2009 г. в пълна степен обезпечава планираните инвестиционни разходи за следващата година, като в зависимост от развитието на стопанската конюнктура в страната, БГ Агро АД е възможно да задели част от реализираната печалба за дивиденти.

БГ Агро АД стартира процес на първично публично предлагане на съществуващи акции в размер на до 20% от капитала на компанията. Водещ мениджър по предлагането е УниКредит Булбанк.

Днес, 19 ноември 2009 г., в съобщение на БФБ – София АД бе обявен и борсовият код на БГ Агро АД – АО0. Размера на емисията е 40,357,440 лв. разпределен в същия брой обикновени акции с номинална стойност 1 лв.

ноември 16, 2009
Препоръчителен ценови диапазонПублично предлагане на до 8 071 488 обикновени акции на „БГ Агро” АД

София, 16 ноември 2009 г. Във връзка с публичното предлагане на акциите на „БГ Агро” АД, осъществявано съгласно Проспект за публично предлагане и допускане за борсова търговия на акциите на „БГ Агро” АД, потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 919-ПД от 9 ноември 2009 г., Водещият Мениджър на Предлагането УниКредит Булбанк обявява следния препоръчителен ценови диапазон на акциите на Дружеството:


1,67 – 2,28 лв за една акция
Горепосоченият ценови диапазон има само индикативен характер.
Възможно е Цената на акция в Предлагането (цената, по която инвеститорите ще закупят акции в Предлагането), да бъде определена извън посочения ценови диапазон.

Проспектът е публикуван на интернет страниците www.bgagro.bg и www.unicreditbulbank.bgноември 13, 2009
Начало на публичното предлагане

Днес бе публикувано съобщението за начало на публичното предлагане на БГ Агро АД, съгласно чл. 92а от ЗППЦК в „Държавен вестник” бр.90 от 13.11.2009 г. и във в.”Пари” от 13.11.2009 г. Съгласно одобрения от Комисията за финансов надзор проспект ще бъдат предложени до 8 071 488 съществуващи, обикновени акции от капитала на БГ Агро АД, представляващи 20% от капитала на дружеството. УниКредит Булбанк е Водещ мениджър на предлагането, представяне на което ще бъде направено пред институционални инвеститори и медии в понеделник, 16 ноември, в Гранд Хотел София.

ноември 13, 2009
График на публичното предлагане (актуализация към 13 ноември 2009)

Времевият график и датите, посочени по-долу, са актуализация на съответната информация, съдържаща се в Проспекта за публично предлагане и допускане за борсова търговия на акциите на „БГ Агро” АД, потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 919-ПД от 9 ноември 2009 г. („Проспекта”).

Долупосочените дати са ориентировъчни, като Дружеството и Водещият Мениджър на Предлагането УниКредит Булбанк ще положат максимални усилия да осигурят тяхното спазване. Ако графикът по-долу претърпи съществена промяна, негова актуализирана версия ще бъде публикувана.

  • Публикуване на Проспекта – 12 ноември 2009 г.
  • Публикуване на Съобщението за Предлагането в Държавен вестник и във в-к “Пари” –  13 ноември 2009 г.
  • Период на букбилдинг и приемане поръчки за 23-26 ноември 2009 г. включително
    придобиване на Предлаганите Акции
  • Оповестяване на Цената на Предлагането – 27 ноември 2009 г.
  • Прехвърляне на Разпределените Акции на извънборсов пазар и регистрирането им на БФБ –  2 декември 2009 г.
  • Начало на търговията с акции на БФБ – 2 декември 2009 г., 9:30 ч.
  • Заверяване на сметките на инвеститорите в Акциите след Разпределението – 4 декември 2009 г.

Забележка: Термините с главни букви са дефинирани в Проспекта.

ноември 12, 2009
БГ Агро АД с 4.8 млн. лв. печалба към третото тримесечие на 2009г.

На 12.11.2009г. „БГ АГРО” АД представи в Комисията за финансов надзор консолидиран отчет за третото тримесечие на 2009г.

Печалбата преди облагане с данъци се увеличава от 1,131 млн.лв. към 30 юни 2009 до 4,813 млн.лв. към 30 септември. Поради спецификата на бизнеса и традиционно силното четвърто тримесечие, компанията запазва позитивни очаквания и за резултата към края на годината. Приходите от дейността за третото тримесечие на 2009г. са по-ниски в сравнение с тези от предходната година. Това е съпроводено и с намаление на разходите, с което нормата на оперативна печалба се запазва.

Значително намалява Малцинственото участие, като към 30 септември то е едва 59 хил.лв., в сравнение с размера от 1,736 млн.лв. към третото тримесечие на предходната година. Причината за това е консолидирането на дела на БГ Агро АД в едно от основните му дъщерни дружества – БГ Агро Земеделска Компания ЕООД, който от 71% нараства на 100%.

Повече информация можете да намерите тук.

ноември 9, 2009
Проспектът на „БГ АГРО” АД одобрен от Комисията за финансов надзор

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първичното публично предлагане на 6 053 616 акции с номинална стойност 1 лв. всяка от капитала на „БГ АГРО” АД, гр.Варна и за допускане на акциите на Дружеството за търговия на „Българска Фондова Борса – София” АД. Мажоритарните акционери ще предложат за продажба на инвеститорите съществуващи обикновени акции с право на глас, представляващи 15% от капитала на дружеството. В допълнение продаващите акционери, съгласувано с „Уникредит Булбанк” АД, имат правото да предложат допълнително още до 2 017 872 акции, представляващи 5% от капитала на дружеството с което общият брой предлагани акции може да достигне до 8 071 488, представляващи 20% от капитала на Дружеството. Предстои публикуване на съобщението за публичното предлагане в „Държавен вестник” и вестник „Пари”.

За повече информация тук.август 12, 2009
БГ АГРО зае девето място по приходи за 2008 г. в класацията на Варненската Бизнес Академия – „Фирма на годината – Варна 2008”.

 БГ АГРО зае  девето място по приходи за 2008 г. в класацията на Варненската Бизнес Академия – „Фирма на годината – Варна 2008”. 

юни 5, 2009
Протокол от Общо събрание на акционерите

На 01.06.2009 г. в 12.00 ч. в залата на ресторант „SEASIDE” в гр. Варна, Приморски парк, ул. „Св. Никола” № 55А се проведе Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД.

Протокол от Общо събрание на акционерите:

април 28, 2009
Покана за Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „БГ АГРО” АД с решение от 27.04.2009г., на основание чл. 223, ал. 1. от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД което ще се проведе на 01.06.2009г. от 12.00 часа в залата на ресторант „SEASIDE” в гр. Варна, Приморски парк, ул. „Св. Никола” № 55А.

Общо събрание на акционерите:

юли 4, 2008
БГ АГРО зае първо място по инвестиции за 2007г. в класацията на Варненската Бизнес Академия

„БГ АГРО” зае първо място по инвестиции за 2007г. в годишната бизнес класация на Варненската Бизнес Академия. В общото класиране „БГ АГРО” се нареди на 5-то място, като по приходи е на 7-мо място, а по печалба – на 10-то място.

юни 26, 2008
Официално откриване на зърнобазата в Разград


На 26.06.2008г. се състоя официалното откриване на зърнобазата на „БГ АГРО” в гр. Разград. Зърнобазата представлява най-съвременно съоръжение за съхранение и обработка на зърно. Направената инвестиция е за над 4 млн. лева.

април 30, 2008
Финансови отчети за I-во тримесечие на 2008г.

На 30.04.2008г. „БГ АГРО” АД представи в Комисията за финансов надзор индивидуален и консолидиран отчет за първото тримесечие на 2008г.

Отчетите могат да бъдат намерени в раздел Финансова Информация.

януари 30, 2008
Проспектът на „БГ АГРО” АД одобрен от Комисията за финансов надзор

С решение № 149-ПД/30.01.2008г. Комисията за финансов надзор одобри проспекта на „БГ АГРО” АД за публично предлагане на емисия акции, в размер на 6 053 616 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка, съществуващи акции, издадени от „БГ АГРО” АД, като могат да бъдат разпределени допълнително 4 035 744, като общият брой предлагани акции ще бъде до 10 089 360 броя, представляващи 25% от всички издаден акции от „БГ АГРО” АД. С посоченото решение „БГ АГРО” АД бе вписвано като публично дружество в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, воден от КФН.

януари 14, 2008
„БГ АГРО” АД внесе Проспект за одобрение в Комисията за финансов надзор

Днес, 14.01.2008г., „БГ АГРО” АД внесе Проспект за публично предлагане на акции за потвърждаване от Комисията за финансов надзор.

декември 20, 2007
Недко Малчев е номиниран за „Еврофермер 2007”

Управителят на „БГ АГРО Земеделска Компания” – Недко Малчев е номиниран за „Еврофермер 2007” от сп.”Агробизнесът”.
http://www.agrobusiness.bg/content/view/556/170/
http://www.agrobusiness.bg/index.php?option=content&task=view&id=571

декември 18, 2007
БГ АГРО регистриранo в “Централен депозитар” АД

На 18.12.2007г. „БГ АГРО” АД беше регистрирано като емитент на безналични ценни книжа в „Централен Депозитар” АД. Емисията ценни книжа е с идентификационен номер (ISIN код) BG 1100151072.

декември 17, 2007
БГ АГРО планира да регистрира акциите си на Българска Фондова Борса-София

БГ АГРО АД планира публично предлагане на акции през първото тримесечие на 2008г. Дружеството ще предложи миноритарен дял (до 25 на сто) от съществуващите към момента акции, които ще се търгуват на БФБ-София. За Водещ мениджър на емисията бе избрана УниКредит Булбанк.

декември 17, 2007
БГ АГРО Търговска Компания е на 2-ра позиция в класацията на СФБ Капиталов пазар АД

През 2007 г. една от търговските компании на „БГ АГРО” е на 2-ра позиция сред 700-те най-прогресивно развиващи се български компании в класацията подготвена от СФБ Капиталов пазар АД и публикувана от вестник ПАРИ. Ръстът в приходите на търговската компанията е над 18 пъти, като през 2004 г. те са били 1,1 млн. лева, а през 2006 г. вече са 19,7 млн. лева. Призът бе връчен на Национална среща на бизнеса, състояла се на 14.12.2007г. (петък) в Грандхотел София.

октомври 19, 2007
Приз за „ЖЕНА – ПРЕДПРИЕМАЧ И МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА” в областта на производството

Златина Чотукова – член на Съвета на Директорите на „БГ АГРО” АД бе удостоена с приз „ЖЕНА – ПРЕДПРИЕМАЧ И МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА” в областта на производството. Конкурсът бе организиран от Асоциация „Да съхраним жената” – Варна.

октомври 5, 2007
Въведена в експлоатация е новата складова база на „БГ АГРО Складово Стопанство” ЕООД в Промишлена зона на гр. Разград

Въведена в експлоатация е новата складова база на „БГ АГРО Складово Стопанство” ЕООД в Промишлена зона на гр. Разград с капацитет на съхранение 15000 тона. Състои се от 3 бр. силози, силоз за влажно зърно, сушилня, силоз за товарене на автомобили, зърнопочистваща машина, кантар, претоварно оборудване, плоски складове. Оборудването на новата зърнобаза e основно на водещия американски производител GSI International. Разположена в сърцето на основен зърнопроизводителен район и в близост до Пристанище Русе, новата зърнобаза в гр.Разград логистично обслужва движението на различни товари зърнени храни и маслодайни култури, торове, семена и препарати за растителна защита.

септември 15, 2007
Въведена в експлоатация е новата складова база на „БГ АГРО Земеделска Компания” ООД в гр. Вълчи долБългарка е първата жена вицепрезидент на Световната асоциация за търговия със зърно и фуражи – GAFTA. Златина Донева, член на Съвета на директорите на БГ Агро АД, беше избрана на последното заседание на Управителния съвет на – GAFTA.

GAFTA e международна асоциация за търговия, с над 1400 члена в 86 страни. Основната й цел е да насърчава международната търговия със зърно, фуражи, бобови култури и ориз, както и да защитава интересите на  своите членовете по света, осигурявайки им съдействие и разработени стандарти на международни договори. Близо 80% от световната търговия със зърнени култури се регулира съгласно условията на GAFTA. 

 

юни 6, 2007
Въведена в експлоатация е новата складова база на „БГ АГРО Складово Стопанство” ЕООД в Западана промишлена зона

Въведена в експлоатация е новата складова база на „БГ АГРО Складово Стопанство” ЕООД в Западна промишлена зона, гр. Варна с капацитет на съхранение 20000 тона. Така общият капацитет на съхранение на складовата база в ЗПЗ гр. Варна става над 50000 тона. Складовата база вече се състои от 10 бр. силози, многофункционални плоски складове, 4 сушилни, силози за влажно зърно и товарене на автомобили, зърнопочистващи машини, автокантар, претоварно оборудване. Оборудването на цялата зърнобаза e основно на водещия американски производител GSI International. Разположена е в непосредствена близост до комплекса на Пристанище Варна и логистично обслужва движението на търговските потоци и товари зърнени храни и маслодайни култури, торове, семена и препарати за растителна защита.