Структура

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 40 357 440 броя обикновени, свободно прехвърляеми, безналични акции и номинална стойност 1 лев за всяка акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Структура:

Дъщерно дружество: БГ Агро Търговска компания ЕООД, Основна дейност: Търговия, Участие на БГ АГРО АД – 100 %;

Дъщерно дружество: БГ Агро Земеделска компания EООД, Основна дейност: Земеделие, транспорт; Участие на БГ АГРО АД – 100 %;

Дъщерно дружество: БГ Агро Плодова Компания ЕООД, Основна дейност: Селско стопанство и търговия със стоки, Участие на БГ АГРО АД – 100.00%;

Дъщерно дружество: Канопус Процесинг ЕООД, Основна дейност: Спедиция и агентиране; Участие на БГ АГРО АД – 100.00 %

БГ АГРО АД контролира управлението на група компании, които извършват дейност в следните основни направления:
1) едро земеделско производство; 2) производство на плодове; 3) търговия със зърнени храни и маслодайни култури на вътрешния и външните пазари; 4) съхранение и обработка на земеделска продукция; 5) търговия с препарати за растителна защита и торове; 6) транспорт на товари, предназначени за износ или за вътрешния пазар; 7) спедиция, морско агентиране.