Търговска Компания

Търговската структура на БГ АГРО е с богат опит и дългогодишен лидер  в реализацията на земеделска продукция на вътрешния и външен пазар. Компанията си сътрудничи с над 500 земеделски производители, преработватели, мелници и търговски дружества с цел осигуряване най – доброто качество на конкурентни цени. От една страна, компанията обслужва фермерите, като ги снабдява с препарати, торове и предоставя безплатни професионални консултации, а от друга страна изкупува селскостопанската продукция за последваща реализация.

През последните 10 години, компанията насочи своите амбиции и към производството и търговията на  лимец и производните му.

От 2011 г. БГ Агро търговска компания е член на международната асоциация за търговия със зърно и фуражи GAFTA.

Карта на районите с търговци и техни контакти

Добрич Варна Шумен Силистра Разград Търговище Ямбол Русе Велико Търново Плевен Враца Монтана Видин

ОБЯВА

На 25.01.2021г. е подписан договор за безвъзмездна помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.077-1433-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Бенефициент: БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Кратко описание на проекта: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

В резултат на изпълнението на проекта ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дата на приключване: 25.04.2021г.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG16RFOP002-2.077- 1433-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.