Инвестиционни намерения

ноември 28, 2022
Инвестиционно намерение за резервоар за петролни продукти

Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, БГ Агро Земеделска Компания ЕООД с адрес гр.Вълчи дол, ул.Драгоман № 4 обявява следното инвестиционно намерение:

„Монтаж на резервоар за модулна станция за петролни продукти за надземен монтаж с вместимост 10 куб.м. и колонка за зареждане на дизелово гориво“ в ПИ 12574.501.96 по КККР на гр.Вълчи дол с адрес ул. Драгоман № 4.

Резервоарът ще се ползва за собствени нужди от Възложителя.

септември 29, 2022
Инвестиционно намерение за изработване на ПУП-ПРЗ

Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, БГ Агро Търговска Компания ЕООД с адрес гр.Варна, ул.Ген.Колев № 12 обявява следното инвестиционно намерение:

„Изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатор 72709.44.10 в землището на с.Тополи, местност „Какракуш Тепе“ с цел промяна на предназначението на земеделската територия с начин на трайно ползване „Нива“ и отреждането й „ За производствена и складова дейност“.

август 23, 2022
Инвестиционно намерение – изработване на ПУП-ПЗ

Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, БГ Агро Земеделска Компания ЕООД с адрес гр.Вълчи дол, ул.Драгоман  № 4 обявява следното инвестиционно намерение:

Задание за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 12574.5.143 в землището на гр.Вълчи дол, местност Средни Боища с цел промяна на предназначението на земеделската територия с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“ и отреждането й „За производствена и складова дейност“.

юли 1, 2022
Обява за инвестиционно намерение – Съхранение на пакетирани торове

Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, БГ Агро Търговска Компания ЕООД с адрес гр.Варна, ул. Генерал Колев  № 12 обявява следното инвестиционно намерение:

Съхранение на пакетирани торове в собствен имот, представляващ склад с три клетки с идентификатори 58222.496.53.3, 58222.496.53.4 и 58222.496.53.5, находящ се в УПИ 58222.496.53 с адрес гр. Велики Преслав, ул. Индустриална зона