Представяне на покана за свикване на Общо Събрание на акционерите и материали за Общо Събрание на акционерите

Декларация по чл. 234 ал. 3 пр. първо – Ненко Ненков

Декларация по чл. 235 ал. 3 – Ненко Ненков

Декларация по чл. 237 ал. 3 – Ненко Ненков

Декларация по чл. 237 ал. 3 – Даниел Ненков

Доклад на ДВИ 2020

Доклад на Одитен Комитет за 2020 (без ЕГН)

Образец Пълномощно ОСА 30.06.2021

Покана ОСА 30.06.2021

Протокол СД 30.06.2021

Свидетелство за съдимост – Ненко Ненков (без ЕГН)

Свидетелство за съдимост – Даниел Ненков (без ЕГН)

Свидетелство за съдимост – Даниела Атанасова (без ЕГН)

Доклад за одита на индивидуалния финансов отчет 2020

Доклад за одита на консолидирания финансов отчет 2020

Декларация за корпоративно управление 2020

Доклад за политика на възнаграждения 2020

Индивидуален доклад за дейността 2020

Консолидиран доклад за дейността 2020

Декларация одитор 2020

Декларация по чл. 234 ал. 3 пр. първо – Даниела Атанасова

Декларация по чл. 116а ал. 2 – Даниела Атанасова

Декларация по чл. 234 ал. 3 – Даниел Ненков

Декларация по чл. 234 ал. 3 – Ненко Ненков

Декларация по чл. 234 ал. 3 пр. първо – Даниел Ненков

Декларация по чл. 234 ал. 3 – Даниел Ненков

Декларация по чл. 234 ал. 3 – Даниела Атанасова

Декларация по чл. 234 ал. 3 – Даниела Атанасова

Списък на акционерите ОСА 30.06.2021

Протокол от ОСА 30.06.2021

Протокол на комисията за проверка и регистрация на кворума ОСА30.06.2021

Уведомление за упражнени гласове чрез представители

Пълномощно 1

Пълномощно 2

Пълномощно 3