Политика на възнагражденията на членовете на СД на БГ АГРО АД